แหล่งที่มา
 

    กรมวิชาการ. คู่มือการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและ
                 เทคโนโลยี. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้า และพัสดุภัณฑ์
                 (ร.ส.พ.). 2544.

    บุญสืบ โพธิ์ศรี และคณะ. การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล. นนทบุรี: สำนักพิมพ์
                  ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ. 2550
    ปิยะ นากสงค์. สร้างงานพรีเซนเตชั่นอย่างมืออาชีพ PowerPoint 2003 &
                 Flash 8.
กรุงเทพฯ: บริษัท ซัคเซส มีเดีย จำกัด. 2550.
    ฝ่ายผลิตหนังสือตำราวิชาการคอมพิวเตอร์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน).
                แบบเรียน คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ฉบับ Windows XP &            
                powerPoint 2003.
กรุงเทพฯ: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน). 
                2550.
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. หนังสือเรียนสาระ
                การเรียน รู้พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุงเทพฯ:
               
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. 2546.
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. เอกสารสำหรับผู้ให้
                การอบรม หลักสูตรกลาง วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ
                มัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
                ประเทศไทย จำกัด. 2550.
   อมรชัย ชัยชนะ และปิยะ นากสงค์. การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล. กรุงเทพฯ:
               
บริษัท ซัคเซส มีเดีย จำกัด. 2550

                                                                                            วีรจินต์ นาคะนิเวศน์ โรงเรียนพิมายวิทยา 397 ถนนอนันทจินดา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110