กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสมจิตต์ ดาวไธสง
ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

นางประนอม ไชยวิชิต
ครู คศ.3

 
นางประพิมพ์พรรณ วสุเสถียร
ครู คศ.2


นางยุพิน สืบประยงค์
ครู คศ.3  

นายยรรยง ปัญญา
ครู คศ.3

นายจารึก สินปรุ
ครู คศ.2

นางเมทินี สินชุม
ครู คศ.3

นางสาววีรัตน์ นาคะนิเวศน์
ครู คศ.2  

นางสาวรสลิน วัชรพาณิชย์
ครู คศ.3

นางปารียา พงษ์นิยกุล
ครู คศ.3

นายเศรษฐ์ ผายพิมาย
ครู คศ.3  


นางนีา ชูสูงเนิน
ครู คศ.2  


นางอารยา รอดพิพัฒน์
ครู คศ.3  

นางสาวพิชญาณ์  เหลือสุข 
ครู คศ.2

นางเบญจวรรณ  คล่องชอบ
ครู คศ.3

นางพนารัตน์  มะลิงาม
ครู คศ.2

นางวนิดา  ศรีนุชศาสตร์
ครู คศ.2

นายพุฒิพัฒน์  อติวัฒน์อังกูร
ครู คศ.3
 
นางสาวสาวีตรี  แก้วเก่ง
ครู คศ.2

นายอำนวย ทวี
ครู คศ.1
 
นายเจนพจน์  หวงกำแหง
ครูผู้ช่วย

 
 
เลือกหมวด/ฝ่ายของบุคลากร :
       

| กลับหน้าแรก |


โรงเรียนพิมายวิทยา เลขที่ 397 ม.14 ถ.อนันทจินดา ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โทรศัพท์ Tel (+66) 0-4447-1105 โทรสาร Fax (+66) 0-4447-1282