ศูนย์เกษตร เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนพิมายวิทยา
     จากแนวพระราชดำริฯ เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายมุ่งเน้นพัฒนาจัดการศึกษาให้มีส่วนช่วยฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยมีการจัดการอบรมพัฒนาตามหลักสูตร  พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ   จากแนวนโยบายดังกล่าวทางโรงเรียนพิมายวิทยาจึงได้จัดการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริฯ  โดยจัดองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มีการส่งเสริมหรือพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน  การจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลาย  สม่ำเสมอ  และต่อเนื่อง    เพื่อให้นักเรียนและชุมชนได้ฝึกทักษะ/กระบวนการต่างๆ  ทำให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ เกิดทักษะและ เป็นแนวทางในการศึกษาต่อและเป็นแนวทางในประกอบอาชีพแบบยั่งยืนต่อไป

จุดประสงค์
 1.      เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และปฏิบัติงานด้านการเกษตรของนักเรียนและชุมชน
 2.      เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนไปประกอบอาชีพในอนาคตที่ยั่งยืน
ผลงานที่สำเร็จ
1.  ด้านปริมาณ
      1.1 จัดสร้างศูนย์เกษตร เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 ศูนย์  พื้นที่ 15 ไร่แบ่งเป็นแปลงนาจำนวน 6 ไร่
บ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์จำนวน 
ไร่
ปลูกไม้ผลจำนวน  6ไร่ 
โรงเรือน อาคารที่พักอาศัย จำนวน 1 ไร่
2. ด้านคุณภาพ
       2.1  เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน
       2.2   เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชน

    แผนผังขั้นตอนการดำเนินงานศูนย์เกษตร เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพิมายวิทยา  

 

โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)
วิชาพื้นฐาน  โรงเรียนพิมายวิทยา  
วิชา ง32101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2          2 หน่วยกิต     80 ชั่วโมง/ปี
วิชา ง41101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี             1 หน่วยกิต     40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
วิชา ง41102  การงานอาชีพและเทคโนโลยี             1 หน่วยกิต     40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
วิชา ง42101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี             1 หน่วยกิต     40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
วิชา ง42102  การงานอาชีพและเทคโนโลยี             1 หน่วยกิต     40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
วิชาเพิ่มเติม
วิชา ง41220  การเลี้ยงไก่                                     2 หน่วยกิต     80 ชั่วโมง/ภาคเรียน
วิชา ง41221  การปลูกผัก                                     2 หน่วยกิต     80 ชั่วโมง/ภาคเรียน
วิชา ง42220  การจัดสวน                                     
2 หน่วยกิต     80 ชั่วโมง/ภาคเรียน
วิชา ง42221  บริการงานเกษตร                             
2 หน่วยกิต     80 ชั่วโมง/ภาคเรียน
วิชา ง43220  การปลูกข้าว                                    2 หน่วยกิต     80 ชั่วโมง/ภาคเรียน
วิชา ง43221  การปลูกพืชผักทั่วไป                         
2 หน่วยกิต     80 ชั่วโมง/ภาคเรียน

  ผังมโนทัศน์ศูนย์เกษตร เศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนพิมายวิทยา    

  

 

  

 

 

 

แผนภาพแสดงแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ใช้ความรู้และจริยธรรมในการดำเนินชีวิตแบบสายกลาง

 

 

งบประมาณ   300,000 บาท
เงื่อนไข/ข้อจำกัด   พื้นที่เป็นที่ลุ่ม   การเดินทางของนักเรียนเสียเวลา
แผนการพัฒนาศูนย์เกษตร เศรษฐกิจพอเพียง
            ในอนาคตศูนย์เกษตร เศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนพิมายวิทยา  จะพัฒนาทางด้านงานเกษตร  เป็นศูนย์เกษตร เศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชนของอำเภอต่อไป

   
   
 
 
  เมนูหลัก
  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประวัติความเป็นมา
ผลผลิตจากศูนย์
กิจกรรม


 
   

ศูนย์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนพิมายวิทยา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
044-471105 Fax 044-471282